Choleric
Sanguine
Phlegmatic
Melancholic
B1  
B2  
B3  
B4  
B5